Cán bộ, công chức có được mua đất trồng lúa (đất nông nghiệp)?

 Theo quy định của pháp luật quy định: cán bộ, công chức không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa nhưng được nhận chuyển nhượng c...