skip to main content

Thẻ: đất rừng phòng hộ

Năm 2023, đất rừng phòng hộ có được cấp Sổ đỏ không?

Đất rừng trong trường hợp được Nhà nước giao trực tiếp hoặc…

Báo luatvietnam.vn