skip to main content

Thẻ: đất vườn

Chuyển đất vườn sang đất ở có cần xin phép không?

Theo quy định, thẩm quyền giải quyết chuyển mục đích sử dụng…

Báo luatvietnam.vn