skip to main content
Phiên bản mới: Thử nghiệm Phiên bản củ ← ×

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản là sự đánh giá hoặc đánh giá lại về giá trị của bất động sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Như vậy, thẩm định giá bất động sản là sự ước tính giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và công trình vật kiến trúc gắn liền với đất bằng hình thức tiền tệ. Người ta thường thẩm định giá bất động sản khi có nhu cầu bảo toàn, mua bán, chuyển nhượng, bồi thường, thế chấp, tính thuế, thanh lý bất động sản…

Bạn muốn biết thông tin về giá trị bất động sản bạn đang sở hữu ?


Ý kiến của bạn

0 comments

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *