skip to main content

Blog-Bất Động Sản

Mua bán đất bằng giấy viết tay có được xem là hợp pháp không? Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng viết tay? Thủ tục cấp sổ đỏ khi mua bán đất bằng giấy viết tay mới nhất? Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay?